• Tasarruf sahipliği oranı bu dönem tekrar yükselişe geçti ve şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı: %16,7.
  • Tasarruf sahibi olan bireylerin yaş ortalaması bu dönem yükselmiştir (36,9 vs. 38,2). Bu durum tasarruf sahipleri içindeki 25-34 yaş grubunun payı azalması (%35 vs. %28), 45 yaş ve üzeri grubun toplam payının ise artmasından kaynaklanmaktadır (%25 vs. %32). Ayrıca bu dönem 45 yaş ve üzeri yaş grubu tüm bireyler içinde tasarruf edenlerin oranının %5-6 civarında arttığı ve %15 seviyesine ulaştığı saptanmıştır.
  • Tasarrufu olmayanlar nezdinde yakın gelecekte tasarruf yapma eğilimi düşüştedir. Hem yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların hem de 3 ay içinde tasarruf yapmayı planlayanların oranı gerilemiştir. 
  • Tasarruf yapmayan bireyler için bu durumun en temel gerekçesi «gelir yetersizliğidir» (%74). Bunu öne sürenlerin alt gerekçeleri irdelendiğinde ise «gelirin yetersiz olması» (%67) ve «temel giderlerden kaynaklı gelir yetersizliği» (%47) unsurları öne çıkmaktadır.
  • Bu dönem hem çocuklu (%12 vs. %15) hem de çocuksuz bireylerin (%18 vs. %21) tasarruf sahipliği oranının yükseldiği tespit edilmiştir. Yakın gelecekte tasarruf yapma eğilimi; tasarrufu olmayan çocuklu bireylerde düşüşteyken, tasarrufu olmayan çocuksuz bireylerde tam tersi şekilde yükselmiştir.
  • Tasarruf sahipleri arasında düzenli tasarruf yapma oranı istatistiksel açıdan anlamlı olmamakla birlikte bu dönem düşmüştür (%62 vs. %59). Düzenli tasarruf yapmayanlar arasında hem «3 ay içerisinde» hem de «3 ay sonrasında» tasarruf yapma eğilimi bu dönem de düşmeye devam etmiştir.
  • Tasarruf sahipleri için tasarruf yapmanın en önemli gerekçesi olan «geleceğe yatırım», bu dönem anlamlı oranda gerilemiştir (%60 vs. %44). Öte yandan «çocuklarım için» ve «beklenmedik durumlara karşı» gerekçelerinin yükseldiği saptanmıştır.
  • Bu dönem en çok tercih edilen tasarruf aracı «TL vadeli hesap» (%27) ve «bireysel emeklilik fonları» (%26) olmuştur.