• Tasarruf sahipliği oranı 2016’nın son çeyreğinde 2 puan düşerek %14,5’e gerilemiştir. Ancak 2016 yılındaki tasarruf sahipliği trendinin 2015’e kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir.
  • Tasarruf sahipleri içerisinde 18-24 yaş grubunun oranı bu dönem %19’dan %11’e gerilemiştir. Toplam 18-24 yaş grubu içerisinde tasarruf yapanların oranı da %19’dan %9’a gerilemiştir. Bu durumun sonucu olarak da tasarruf sahibi bireylerin yaş ortalamasının giderek yükseldiği tespit edilmiştir (38,2 vs. 39,5).
  • Bu dönem, tasarrufu olmayan bireyler nezdinde hem yakın gelecekte tasarruf yapmayı düşünenlerin oranı (%29,8 vs. %31,2) hem de 3 ay içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranı (%15,7 vs. %14,2) 2016’nın 3. çeyreği ile benzer seviyededir.
  • Tasarruf yapamayan bireylerin en temel gerekçesi olan «gelir yetersizliği» bu dönem anlamlı oranda yükselmiştir (%74 vs. %82). Bu gerekçenin altında en çok dile getirilen alt gerekçelerin «temel giderlerden kaynaklı gelir yetersizliğinden» kaynaklandığı görülmektedir.
  • Bu dönem çocuklu bireyler arasındaki tasarruf sahipliği oranı aynı kalırken (%15 vs. %14), çocuksuz bireylerde düşmüştür (%21 vs. %15). Yakın gelecekte tasarruf yapmayı düşünenlerin oranı ise her iki grupta da önceki dönemle benzer seviyededir. 4-16 yaş arası çocuğu olan bireylerin %80’i çocuğuna tasarruf alışkanlığı kazandırmaya çalıştığını belirtmiştir.
  • Tasarruf sahipleri arasında düzenli tasarruf yapma oranı bu dönem seviyesini korumuştur (%41 vs. %40). Düzenli tasarruf yapmayanlar içerisinde hem «son 3 ayda» (%31 vs. %43) hem de «gelecek 3 ayda» (%23 vs. %60) tasarruf edenlerin oranı yükselmiştir.
  • «Geleceğe yatırım», amacıyla tasarruf yapanların oranı bu dönem de düşmeye devam etmiştir (%44 vs. %38). «Çocuklarım için» ve «beklenmedik durumlara karşı» gerekçeleri ise önceki dönemle benzer seviyede kalmıştır.
  • 2016 yılı boyunca yükselişte olan «bireysel emeklilik sistemi» bu dönem en çok tercih edilen tasarruf aracı olmuştur (%30).